آریوبرزن و یوتاب دو قهرمان ایران

آخرین مقاومت درکوههای زاگرس توسط دلاورمردی به نام آریوبرزن صورت گرفت؛اغلب فقط ازاو یادمیشود ولی نبایدفراموش شودکه خواهردلاور وی یعنی یوتاب هم که فرماندهی بخشی ازسپاه کوچک برادرش رابرعهده داشت دراین حماسه نقش بسزایی داشت.آریوبرزن باسپاه خودکه از40سواره و1000 پیاده نظام تشکیل شده بودبه مدت 6ماه دربرابراسکندروسپاهش که بیش از60000نفربودندمقاومت کردتاجایی که درسپاه اسکندر دودستگی بوجودآمدوعده ای پیشنهادعقب نشینی دادند.
شوربختانه یک چوپان راهی رابه اسکندرنشان دادکه اسکندرکوه رادور زدوپشت سپاه آریوبرزن راگرفت,به جز30-40نفرهمه درراه ایران عزیز به شهادت رسیدند,بعضی میگویند شهدا تنهاکسانی هستندکه درانقلاب و8سال جنگ باعراق جان خودرافداکردند,اما دوستان بیایید بُعد زمان راکناربگذاریم؛هرکس درهرزمان ومکانی که جان خودرادرراه ایران فدا کرده است,ازقهرمانان ملی و شهدای ماهستندکه همه ماوظیفه داریم یادوخاطره آنهارازنده نگه داریم,به هرحال؛ازسپاه آریوبرزن تنها30-40نفرباقی ماند.درآخرین شب آریوبرزن وهمراهانش به درگاه اهورامزدا نیایش کردندوآریوبرزن وصیتنامه وآخرین سخنان خودش رابرروی سپرش نوشت.
درسپیده دم این 40نفر غلافهای خودراشکستندودلاورانه به سمت لشکرهزاران نفری اسکندرتاختندوهمگی جان خودرادر راه ایران گذاشتندوبه شهادت رسیدند.
به پاس هروجب خاکی ازاین ملک
چه بسیاراست آن سرهاکه رفته
زمستی برسر هر قطعه زین خاک
خدا داند چه افسرها که رفته.....
این رخداد درماه اوت سال331اتفاق افتاد,درست 90سال پیش ازاین حادثه ودرماه اوت همین اتفاق برای یونانیان رخ دادو حماسه ی شاه لئونیداس و 300 تن ازیارانش رابرای اروپاوغرب به یادگارگذاشت؛تنها بااین تفاوت که آنهادرمکان کشته شدن وبه خاک افتادن لئونیداس پارک وبنای یادبودی ساختندوبرایش فیلم 300 ساختندوباهردروغ وبزرگنمایی که امکان دارد,یاداورازنده نگه داشتند اما مابرای آریوبرزن چه کردیم؟؟؟؟

/ 2 نظر / 349 بازدید
عادل

دمت گرم خیلی دوست داشتم

عادل

دمت گرم خیلی دوست داشتم