* بنده روشن فکرم نه برگ چغندر!

چون این روز ها بعضی از مردم به بهانه ی روشن فکری به مردم و میهن خود خیانت می کنند (هرچند که شاید خودشان هم ندانند) تصمیم گرفتیم که شعری از محمد خرمشاهی برای آن ها بنویسیم.امیدواریم لذت ببرید.

بنده روشنفکرم و روشن  بسی فکر من است          بنده فکرم روشن است

من به تهران ساکنم اما دلم در لندن است               بنده فکرم روشن است

نزد من ایران و ایرانی ندارد اعتبار                            از صغارش تا کبار

در اروپا محترم در پیش من مرد و زن است                بنده فکرم روشن است

واژه های انگلیسی می برم هر دم به کار                 با غرور و افتخار

گر چه هنگام سخن گفتن زبانم الکن است               بنده فکرم روشن است

مر غ بیگانه بود در نزد من مانند غاز                         بهتر از طاووس ناز

غاز ایرانی کم ازگنجشک در نزد من است                 بنده فکرم روشن است

آنکه بی دین است و بی ایمان بود دلخواه من            خواه مرد خواه زن

آنکه باشد صاحب اخلاص با من دشمن است            بنده فکرم روشن است

نزد من حبّ الوطن بی معنی و افسانه است             یار من بیگانه است

هر کجا جز خاک ایران پیش چشمم گلشن است       بنده فکرم وشن است

در جهان جز مد پرستی مطلبی از من مخواه             با شدم این رسم و راه

شیوه ای این سان مرا چون شیره ی جان و تن است  بنده فکرم رو شن است

برگرفته از:

کتاب طنزهای میلاد

محمد خرمشاهی

صفحه 264 

/ 0 نظر / 60 بازدید